У цій категорії наведені приклади текстів, в яких описані такі теми як краса, здоров’я і спорт та здоровий спосіб життя. А також описуються різні способи догляду за собою, щоб виглядати красивими і здоровими. 

Якщо вас цікавить дана тематика текстів, то не слід шукати в іншому місці, а замовляти тут і зараз у мене. Зв’яжіться зі мною по контактам, і я вам напишу якісні тексти потрібної тематики.

Всі тексти перевіряються на унікальність одночасно двома антиплагіатами Etxt і Advego Plagiatus.

Приймаю замовлення на тексти (без ключових слів та фраз тільки тіло текста) різноманітних тематик максимум 3 000 знаків без пробілів одна стаття по ціні $2 за 1 000 знаків б/п. Кількість таких статей в замовленні необмежена. Терміни виконання завдання за домовленістю і залежать від складності заданої теми.

Безкоштовним бонусом до кожного тексту надається одна тематична оптимізована (зжата) стокова картинка або скріншот. Бажаний розмір картинки надається замовником.

Приклад тексту українською мовою на тему краса, здоров’я і спорт

Спільні пологи

Спільні пологи все частіше набувають популярності. Роль чоловіка в народженні дитини складно переоцінити. Адже майже у всіх країнах причетність чоловіка до пологів є природним і необхідним. І у нас збільшується кількість тат, які прагнуть взятися до батьківства прямо з народження дитини.

Як правило, сім’ї, які отримали досвід в спільних пологах відгукуються про це, як про чудову і важливу подію в житті, яка зміцнила відносини і зблизила новоспечених батьків з народженою дитиною. Але при цьому багатьох жінок турбує страх, що чоловік побачить її в непривабливому вигляді. Буває, що майбутні мами вимагають у чоловіка бути поруч під час пологів, тільки для того, щоб прив’язати до себе. Тільки силою приведені майбутні батьки відчувають в основному неприязнь, страх і жах.

Говорячи про сімейні пологи, мова йде про підготовку до них, де чоловік знає, чим можна допомогти породіллі дружині і має уявлення, що буде відбуватися. Всім відомий факт, що жінка при пологах змінює своє ставлення до навколишнього світу. І точно також змінюється свідомість чоловіка, який бере активну участь в появі своєї дитини на світ. Тому хочеться підкреслити, що партнерські пологи — це не просто присутність, а активна участь чоловіка в самому процесі пологів. Причому важливо, щоб рішення народжувати разом, було прийнято обопільно і без примусу.

Сімейні пологи проходять не обов’язково за задуманим сценарієм. Майбутні батьки самі вирішують, на яких етапах присутній чоловік. Хтось проходить всю вагітність спільно, від занять в жіночій консультації до перших хвилин життя дитини.

Деякі сім’ї приймають рішення про присутність чоловіка лише на переймах — перший етап пологів, а другий етап — потуги пропускає. Після появи дитини тато знову приєднується. Такий сценарій дуже популярний і навіть рекомендований лікарями.

Можливий і такий варіант сценарію, коли тато не готовий брати участь в пологах ні на одному з етапів, але перебуває з дружиною і дитиною відразу після народження і проводить з дружиною складний післяпологовий період. Будь-який з варіантів правильний, якщо ви свідомо прийняли рішення.

Що може ще робити чоловік під час спільних пологів?

В першу чергу він буде зв’язувати жінку з навколишнім світом. Спілкування з медичним персоналом, прийняття важливих рішень. Адже в період пологів жінка не завжди адекватно може оцінювати ситуацію, що склалася. А ось підготовлений чоловік може. Тим більше жінка просто відчуває страх і беззахисність перед сторонніми і чужими людьми. І просто наявність поруч близької і рідної людини може підтримати краще, ніж будь-які медичні дії.

Найважчий період пологів — перейми можна полегшити за допомогою маніпуляцій і спеціальних спільних вправ, навички яких можна придбати в жіночій консультації або спеціальних школах. Якщо перейми слабкі, то прогулянка і милі бесіди з другою половиною відвернуть увагу і послаблять. Спільні пологи зазвичай припускають вільне переміщення породіллі і підбір нею найзручніших поз. У цей час чоловік може підбадьорювати і заспокоювати дружину.

Відразу після пологів мама і малюк залишаються разом, а тато, навіть якщо він був відсутній на потугах, може повернутися до сім’ї. Перша година життя малюка формує його уявлення про цей світ. Тому дуже важливо, щоб обличчя рідних і близьких він побачив першими.

Що стосується сімейних відносин, психологи вважають, що спільні пологи роблять відносини міцнішими і більш довіреними. Такий значний і нелегкий шлях, пройдений разом, викликає ніжність і повагу один до одного. Звичайно, все це має такий же результат, якщо і до пологів відносини пари були міцними.

Отже, краса, здоров’я і спорт займають чільне місце у нашому житті.

Пример текста на русском языке (перевод)

Совместные роды

Совместные роды все чаще приобретают популярность. Роль мужчины в рождении ребенка сложно переоценить. Ведь почти во всех странах причастность мужа к родам является естественной и необходимой. И у нас увеличивается количество пап, которые хотят приняться к отцовству прямо с рождения дитя.

Как правило, семьи, получившие опыт в совместных родах отзываются об этом, как о чудесном и важном событии в жизни, которое укрепило отношения и сблизило новоиспеченных родителей с родившимся ребенком. Но при этом многих женщин беспокоит страх, что муж увидит ее в непривлекательном виде. Бывает, что будущие мамы требуют мужа быть рядом во время родов, только для того, чтобы привязать к себе. Только силой приведенные будущие отцы испытывают в основном неприязнь, страх и ужас.

Говоря о семейных родах, речь идет о подготовленных родах, где мужчина знает, чем можно помочь рожающей жене и имеет представление, что будет происходить. Всем известный факт, что женщина при родах меняет свое отношение к окружающему миру. И точно также меняется сознание мужчины, который активно участвует в появлении своего ребенка на свет. Поэтому хочется подчеркнуть, что партнерские роды — это не просто присутствие, а активное участие мужчины в самом процессе родов. Причем важно, чтобы решение рожать вместе, было принято обоюдно и без принуждения.

Семейные роды проходят не обязательно по задуманному сценарию. Будущие родители сами решают, на каких этапах присутствует муж. Кто-то проходит всю беременность совместно, от занятий в женской консультации до первых минут жизни ребенка.

Некоторые семьи принимают решение о присутствии мужчины только на схватках — первый этап родов, а второй этап — потуги пропускает. После появления ребенка папа снова присоединяется. Такой сценарий очень популярен и даже рекомендуем врачами.

Возможен и такой вариант сценария, когда папа не готов участвовать в родах ни на одном из этапов, но находится с женой и ребенком сразу после рождения, и проводит с супругой сложный послеродовой период. Любой из вариантов правильный, если вы сознательно приняли решение.

Что может еще делать муж во время совместных родов?

В первую очередь он будет связывать женщину с окружающим миром. Общение с медицинским персоналом, принятие важных решений. Ведь в период родов женщина не всегда адекватно может оценивать сложившуюся ситуацию. А вот подготовленный мужчина может. Тем более женщина просто испытывает страх и беззащитность перед посторонними и чужими людьми. И просто наличие рядом близкого и родного человека может поддержать лучше, чем какие–либо медицинские действия.

Самый тяжелый период родов — схватки можно облегчить с помощью манипуляций и специальных совместных упражнений, навыки которых можно приобрести в женской консультации либо специальных школах. Если схватки слабые, то прогулка и милые беседы со второй половиной отвлекут и расслабят. Совместные роды обычно предполагают свободное перемещение роженицы и подбор ею самых удобных поз. В это время мужчина может подбадривать и успокаивать жену.

Сразу после родов мама и малыш остаются вместе, а папа, даже если он отсутствовал на потугах, может вернуться к семье. Первый час жизни малыша формирует его представление об этом мире. Поэтому очень важно, чтобы лица родных и близких он увидел первыми.

Что касается семейных отношений, психологи считают, что совместные роды делают отношения крепче, доверительней. Такой значительный и нелегкий путь, пройденный вместе, вызывает нежность и уважение друг к другу. Конечно, все это имеет такой же результат, если и до родов отношения пары были крепкими.

Увага! Якщо один і той же текст на двох мовах (як на даному прикладі по темі краса, здоров’я і спорт), то він пакується в архів, в якому 2 текстові файли: оригінал українською мовою та його переклад на російську мову або навпаки.