У цій категорії наведені приклади текстів, в яких описані такі теми як краса, здоров’я і спорт та здоровий спосіб життя. А також описуються різні способи догляду за собою, щоб виглядати красивими і здоровими. 

Якщо вас цікавить дана тематика текстів, то не слід шукати в іншому місці, а замовляти тут і зараз у мене. Зв’яжіться зі мною по контактам, і я вам напишу якісні тексти потрібної тематики.

Всі тексти перевіряються на унікальність одночасно двома антиплагіатами Etxt і Advego Plagiatus.

Приймаю замовлення на тексти різноманітних тематик. Терміни виконання завдання за домовленістю і залежать від складності заданої теми.

Приклад тексту українською мовою на тему краса, здоров’я і спорт

Спільні пологи

Спільні пологи все частіше набувають популярності. Роль чоловіка в народженні дитини складно переоцінити. Адже майже у всіх країнах причетність чоловіка до пологів є природним і необхідним. І у нас збільшується кількість тат, які прагнуть взятися до батьківства прямо з народження дитини.

Як правило, сім’ї, які отримали досвід в спільних пологах відгукуються про це, як про чудову і важливу подію в житті, яка зміцнила відносини і зблизила новоспечених батьків з народженою дитиною. Але при цьому багатьох жінок турбує страх, що чоловік побачить її в непривабливому вигляді. Буває, що майбутні мами вимагають у чоловіка бути поруч під час пологів, тільки для того, щоб прив’язати до себе. Тільки силою приведені майбутні батьки відчувають в основному неприязнь, страх і жах.

Говорячи про сімейні пологи, мова йде про підготовку до них, де чоловік знає, чим можна допомогти породіллі дружині і має уявлення, що буде відбуватися. Всім відомий факт, що жінка при пологах змінює своє ставлення до навколишнього світу. І точно також змінюється свідомість чоловіка, який бере активну участь в появі своєї дитини на світ. Тому хочеться підкреслити, що партнерські пологи — це не просто присутність, а активна участь чоловіка в самому процесі пологів. Причому важливо, щоб рішення народжувати разом, було прийнято обопільно і без примусу.

Сімейні пологи проходять не обов’язково за задуманим сценарієм. Майбутні батьки самі вирішують, на яких етапах присутній чоловік. Хтось проходить всю вагітність спільно, від занять в жіночій консультації до перших хвилин життя дитини.

Деякі сім’ї приймають рішення про присутність чоловіка лише на переймах — перший етап пологів, а другий етап — потуги пропускає. Після появи дитини тато знову приєднується. Такий сценарій дуже популярний і навіть рекомендований лікарями.

Можливий і такий варіант сценарію, коли тато не готовий брати участь в пологах ні на одному з етапів, але перебуває з дружиною і дитиною відразу після народження і проводить з дружиною складний післяпологовий період. Будь-який з варіантів правильний, якщо ви свідомо прийняли рішення.

Що може ще робити чоловік під час спільних пологів?

В першу чергу він буде зв’язувати жінку з навколишнім світом. Спілкування з медичним персоналом, прийняття важливих рішень. Адже в період пологів жінка не завжди адекватно може оцінювати ситуацію, що склалася. А ось підготовлений чоловік може. Тим більше жінка просто відчуває страх і беззахисність перед сторонніми і чужими людьми. І просто наявність поруч близької і рідної людини може підтримати краще, ніж будь-які медичні дії.

Найважчий період пологів — перейми можна полегшити за допомогою маніпуляцій і спеціальних спільних вправ, навички яких можна придбати в жіночій консультації або спеціальних школах. Якщо перейми слабкі, то прогулянка і милі бесіди з другою половиною відвернуть увагу і послаблять. Спільні пологи зазвичай припускають вільне переміщення породіллі і підбір нею найзручніших поз. У цей час чоловік може підбадьорювати і заспокоювати дружину.

Відразу після пологів мама і малюк залишаються разом, а тато, навіть якщо він був відсутній на потугах, може повернутися до сім’ї. Перша година життя малюка формує його уявлення про цей світ. Тому дуже важливо, щоб обличчя рідних і близьких він побачив першими.

Що стосується сімейних відносин, психологи вважають, що спільні пологи роблять відносини міцнішими і більш довіреними. Такий значний і нелегкий шлях, пройдений разом, викликає ніжність і повагу один до одного. Звичайно, все це має такий же результат, якщо і до пологів відносини пари були міцними.

Отже, краса, здоров’я і спорт займають чільне місце у нашому житті.

Пример текста на русском языке (перевод)

Совместные роды

Совместные роды все чаще приобретают популярность. Роль мужчины в рождении ребенка сложно переоценить. Ведь почти во всех странах причастность мужа к родам является естественной и необходимой. И у нас увеличивается количество пап, которые хотят приняться к отцовству прямо с рождения дитя.

Как правило, семьи, получившие опыт в совместных родах отзываются об этом, как о чудесном и важном событии в жизни, которое укрепило отношения и сблизило новоиспеченных родителей с родившимся ребенком. Но при этом многих женщин беспокоит страх, что муж увидит ее в непривлекательном виде. Бывает, что будущие мамы требуют мужа быть рядом во время родов, только для того, чтобы привязать к себе. Только силой приведенные будущие отцы испытывают в основном неприязнь, страх и ужас.

Говоря о семейных родах, речь идет о подготовленных родах, где мужчина знает, чем можно помочь рожающей жене и имеет представление, что будет происходить. Всем известный факт, что женщина при родах меняет свое отношение к окружающему миру. И точно также меняется сознание мужчины, который активно участвует в появлении своего ребенка на свет. Поэтому хочется подчеркнуть, что партнерские роды — это не просто присутствие, а активное участие мужчины в самом процессе родов. Причем важно, чтобы решение рожать вместе, было принято обоюдно и без принуждения.

Семейные роды проходят не обязательно по задуманному сценарию. Будущие родители сами решают, на каких этапах присутствует муж. Кто-то проходит всю беременность совместно, от занятий в женской консультации до первых минут жизни ребенка.

Некоторые семьи принимают решение о присутствии мужчины только на схватках — первый этап родов, а второй этап — потуги пропускает. После появления ребенка папа снова присоединяется. Такой сценарий очень популярен и даже рекомендуем врачами.

Возможен и такой вариант сценария, когда папа не готов участвовать в родах ни на одном из этапов, но находится с женой и ребенком сразу после рождения, и проводит с супругой сложный послеродовой период. Любой из вариантов правильный, если вы сознательно приняли решение.

Что может еще делать муж во время совместных родов?

В первую очередь он будет связывать женщину с окружающим миром. Общение с медицинским персоналом, принятие важных решений. Ведь в период родов женщина не всегда адекватно может оценивать сложившуюся ситуацию. А вот подготовленный мужчина может. Тем более женщина просто испытывает страх и беззащитность перед посторонними и чужими людьми. И просто наличие рядом близкого и родного человека может поддержать лучше, чем какие–либо медицинские действия.

Самый тяжелый период родов — схватки можно облегчить с помощью манипуляций и специальных совместных упражнений, навыки которых можно приобрести в женской консультации либо специальных школах. Если схватки слабые, то прогулка и милые беседы со второй половиной отвлекут и расслабят. Совместные роды обычно предполагают свободное перемещение роженицы и подбор ею самых удобных поз. В это время мужчина может подбадривать и успокаивать жену.

Сразу после родов мама и малыш остаются вместе, а папа, даже если он отсутствовал на потугах, может вернуться к семье. Первый час жизни малыша формирует его представление об этом мире. Поэтому очень важно, чтобы лица родных и близких он увидел первыми.

Что касается семейных отношений, психологи считают, что совместные роды делают отношения крепче, доверительней. Такой значительный и нелегкий путь, пройденный вместе, вызывает нежность и уважение друг к другу. Конечно, все это имеет такой же результат, если и до родов отношения пары были крепкими.

Увага! Якщо один і той же текст на двох мовах (як на даному прикладі по темі краса, здоров’я і спорт), то він пакується в архів, в якому 2 текстові файли: оригінал українською мовою та його переклад на російську мову або навпаки.